:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น //วิสัยทัศน์ : ให้มีน้ำไหล ไฟฟ้าสว่าง หนทางดี คนมีการศึกษา นำพาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-106478 โทรสาร (แฟกซ์) : 053-106478 อีเมล์ : saraban@banann.go.th

   ประวัติความเป็นมาของตำบลบ้านแอ่น

 

 

  

 

เดิมอำเภอดอยเต่า อยู่ในความปกครองของ อำเภอฮอด ประกอบด้วย

 1.ตำบลบ้านแอ่น           2.ตำบลมืดกา    3.ตำบลท่าเดื่อ             4.ตำบลดอยเต่า

สมัยก่อนการเดินทางไปฮอด ต้องเดินทางด้วยความยากลำบาก โดยนั่งรถจากดอยเต่า ไป บ้านแม่ตืน

อำเภอลี้เข้าไปยังจังหวัดเชียงใหม่ แล้วจึงย้อนกลับมาที่อำเภอฮอด ทำให้เสียเวลาในการเดินทางหลัง

จากสร้างเขื่อนภูมิพลเสร็จในปี พ.ศ.2507 ระดับน้ำในลำน้ำปิงได้สูงขึ้นกลายเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่

ซึ่งท่วมพื้นที่ทำกินของราษฎรสองฝั่งปิงเดิม ในเขต  1.ตำบลบ้านแอ่น   2.ตำบลมืดกา  3.ตำบลท่าเดื่อ

กรมประชาสงเคราะห์จึงจัดตั้งนิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพลขึ้นที่   ตำบลท่าเดื่อ  เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่

อยู่ในเขตนิคมทั้ง 3 ตำบลประมาณ 2,400 ครอบครัว

 

 

 


 

 

                                

 วันที่ 16 ตุลาคม 2515 ยกฐานะเป็นกิ่ง อ.ดอยเต่าทางราชการได้พิจารณาเห็นว่า ทั้ง 4 ตำบล

คือ 1.ตำบลบ้านแอ่น  2.ตำบลมืดกา   3.ตำบลท่าเดื่อ   4.ตำบลดอยเต่า เป็นชุมชนที่หนาแน่น

และอยู่ห่างไกลอำเภอฮอด จึงได้ประกาศยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอดอยเต่า ให้อยู่ในความปกครอง

ของอำเภอฮอด 


 วันที่ 25 มีนาคม 2522 ยกฐานะเป็นอำเภอดอยเต่าพระราชกฤษฎีกา ยกฐานะกิ่งอำเภอดอยเต่า

 เป็น อำเภอดอยเต่า เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2522 โดยได้รวมเอา ตำบลนาคอเรือรวมเข้าไปด้วย

อำเภอดอยเต่า จึงมี 5 ตำบล คือ

1.ตำบลบ้านแอ่น   2.ตำบลมืดกา   3.ตำบลท่าเดื่อ    4.ตำบลดอยเต่า   5.ตำบลนาคอเรือ

 

ปรับปรุงรูปแบบการปกครองช่วง พ.ศ. 2525 -2536   พระราชกฤษฎีกา

1.วันที่ 1 พฤษภาคม 2525 มีการปรับปรุงการปกครองของอำเภอดอยเต่า ให้โอนตำบลนาคอเรือ

กลับไปอยู่อำเภอฮอดตามเดิมเพราะสะดวกในการคมนาคมติดต่อ

2.วันที่ 19 กรกฎาคม 2526 ตั้งตำบลโป่งทุ่งแยกออกจากตำบลดอยเต่า

ตั้งตำบลบงตันแยกออกจากตำบลท่าเดื่ออำเภอดอยเต่าจึงมี 6 ตำบลในปัจจุบัน