:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น //วิสัยทัศน์ : ให้มีน้ำไหล ไฟฟ้าสว่าง หนทางดี คนมีการศึกษา นำพาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-106478 โทรสาร (แฟกซ์) : 053-106478 อีเมล์ : saraban@banann.go.th
ดาวน์โหลดเอกสาร - สำนักปลัด


ลำดับ ชื่อ วันที่
1 แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุน 23 ก.ย. 65
2 แบบรับรองสถานของครัวเรือน 23 ก.ย. 65
3 แบบคำร้องขอคัดค้าน 23 ก.ย. 65
4 แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงสิทธิผู้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 23 ก.ย. 65
5 คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ 22 ก.ย. 65
6 คำขอจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 22 ก.ย. 65
7 แบบคำขอตรวจเอกสาร รับรองสำเนาเอกสาร ใบแทน 22 ก.ย. 65
8 แบบคำร้องทะเบียนพาณิชย์ 22 ก.ย. 65
9 หนังสือมอบอำนาจ 22 ก.ย. 65