เมนูหลัก



Designed by:

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)                                                              คลิ๊กที่นี้

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562  คลิ๊กที่นี้

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 2/2562                                    คลิ๊กที่นี้

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563                                 คลิ๊กที่นี้

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ฉบับที่ 5                            คลิ๊กที่นี้   หน้า  1-10

                                                                                                              หน้า  11-20

                                                                                                              หน้า  21-30

                                                                                                              หน้า  31-40

                                                                                                              หน้า  41-50

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 6                                          คลิ๊กที่นี้

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 7                                          คลิ๊กที่นี้

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2                                คลิ๊กที่นี้

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  (ฉบับที่ 5)                                  คลิ๊กที่นี้