เมนูหลัก

แนะนำบุคลากรใหม่

  • img20210219152114.jpg


Designed by:

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสอบ เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาล PDF พิมพ์ อีเมล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น เรื่อง หลักเกณฑ์

และวิธีการสอบ เพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 

เกณฑ์การตัดสิน และกำหนดวันเวลา และสถานที่ในการคัด

เลือกบุคคลในตำแหน่งอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น คลิ๊กที่นี้