เมนูหลักDesigned by:

ประกาศสอบพนักงานจ้างทั่วไป

                                                                              ------------------------------

               

                            ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น   มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

๑.      ตำแหน่งที่รับสมัครและค่าตอบแทนที่ได้รับ 

- พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานสูบน้ำ ประจำส่วนโยธา   จำนวน ๑ อัตรา

   อัตราค่าตอบแทน เดือนละ ๕,๐๘๐ บาท  ระยะเวลาการจ้าง คราวละ ๑ ปี

๒.    ลักษณะงานและความรับผิดชอบ

- ควบคุมเครื่องสูบน้ำ ตรวจสอบเครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ ระบบไฟฟ้าและแพสูบน้ำ จดเลขมิเตอร์ไฟฟ้าก่อนสูบน้ำและหลังสูบน้ำทุกครั้ง ซ่อมแซมอุปกรณ์สถานีสูบน้ำ   และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ที่เกี่ยวข้อง

๓.   คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร

                ๓.๑   คุณสมบัติทั่วไป

                                ผู้สมัครเลือกสรรต้องมีคุณสมบัติทั่วไปดังต่อไปนี้

(๑)   มีสัญชาติไทย

(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปี

(๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(๔) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้   ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สำหรับพนักงานส่วนตำบล 

(๕)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

(๖)   ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น

(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

(๘)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

(๙)  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

หมายเหตุ   ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทำสัญญาจ้างต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓   ( พ.ศ. ๒๕๓๕ ) มายื่นด้วย

                ๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

                                - เป็นผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ที่ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ

                                - เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำ

๔.   การรับสมัคร

                ๔.๑   วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

                ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ ๑ กันยายน ถึงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๓   ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

                ๔.๒ อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

                                - พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานสูบน้ำ   ๕๐ บาท

                ๔.๓ หลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร

                                (๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี ( นับถึงวันปิดการรับสมัคร ) จำนวน ๒ รูป ( ให้เขียนชื่อ- สกุล หลังรูปด้วย )

                                (๒) สำเนาวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง จำนวน ๑ ฉบับ ทั้งนี้ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์   โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร

(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   จำนวน ๑ ฉบับ

(๔) สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน ๑ ฉบับ

(๕) หลักฐานอื่น ๆ เช่น   สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น   ( กรณีชื่อตัว ชื่อสกุลในหลักฐานที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน )

                                ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนว่า   “ รับรองสำเนาถูกต้อง ”  และลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย

                                ๔.๔ เงื่อนไขการรับสมัคร

                                ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง   และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน

                                ในกรณีตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้   หรือข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัคร หรือเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครไม่ถูกต้อง หรือวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครไม่ถูกต้อง หรือมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่นจะไม่รับสมัคร หรืออาจถอนชื่อผู้สมัครจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ หรือบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรได้ตามแต่กรณี และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่นจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

                ๕. วิธีการเลือกสรร   ดำเนินการเลือกสรรโดยวิธีการดังนี้

                                ๕.๑   สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ( ข้อสอบปรนัย )   คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน

                                ๕.๒ สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ( ข้อสอบปรนัย )  คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน

                                ๕.๓ สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ( สอบภาคปฏิบัติ )  คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน

                                ๕.๔ สอบภาคความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง ( สอบสัมภาษณ์ ) คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน โดยใช้วิธีการประเมินบุคคลดังนี้  

                                        ๑.   ประเมินจากประสบการณ์

                                        ๒. ประเมินจากอุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรม และคุณธรรม

                                        ๓. ประเมินจากท่วงที กิริยาวาจา ปฏิภาณไหวพริบ

                                        ๔. ประเมินจากบุคลิกภาพ

                ๖. เกณฑ์การตัดสิน

                ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

                                ๑.   เป็นผู้ที่ได้คะแนนสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ( ข้อสอบปรนัย )   ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

                               ๒. เป็นผู้ที่ได้คะแนนสอบภาคความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง ( สอบปฏิบัติ,สอบสัมภาษณ์ )   ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

                ๗.   การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

                               องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น   จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ   ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๓ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น

                ๘.    วันเวลา และสถานที่เข้ารับการเลือกสรร

๘.๑ สอบปรนัย                   วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๓ เวลา   ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐   นาฬิกา

๘.๒ สอบภาคปฏิบัติ             วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๓ เวลา   ๑๐.๑๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา

๘.๓ สอบสัมภาษณ์             วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๓ เวลา   ๑๓.๓๐ นาฬิกา เป็นต้นไป

ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น   อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ( แต่งกายชุดสุภาพ หากมาถึงสถานที่สอบช้าเกินเวลาสอบ ๑๕ นาที จะถูกตัดสิทธิในการเข้าสอบ )

๙. ประกาศผลการสอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น จะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๓                                                                                                      

๑๐.  การบรรจุเข้ารับราชการ

ผู้ที่ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานสูบน้ำ   จะต้องได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลก่อนจึงจะทำสัญญาจ้างได้   สำหรับพนักงานจ้างทั่วไปทำสัญญาจ้างไม่เกินคราวละหนึ่งปี

ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น อาจพิจารณาให้ผู้ได้รับการขึ้นบัญชีบรรจุ และจัดจ้างในตำแหน่งอื่นที่มีลักษณะงาน และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งอย่างเดียวกัน หรือคล้ายคลึงกัน   เพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น ในการบริหารจัดการอัตรากำลังพนักงานจ้าง

               

               

                                        ประกาศ   ณ   วันที่ ๒๖ เดือน สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๕๓

 

 

                                                                ลงชื่อ

                                                                                         ( นายสนธยา   พรหมเสน )

                                                                            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น