เมนูหลักDesigned by:

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

                    

 

 

                              

                                     


 

 

 

                                    นายชลิต     สุขสม

                                    กำนันตำบลบ้านแอ่น

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    นายธงชัย   นันไชยพงค์

                                ผู้ใหญ่บ้าน บ้านวังหม้อ หมู่ที่ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     นางโสภา    จ๊ะเขียว

                                ผู้ใหญ่บ้าน บ้านแอ่นใหม่ หมู่ที่ 2

 

 

 

 

 

 

 

  

                                    นายสงกรานต์   ยะปาละ

                                ผู้ใหญ่บ้าน บ้านแอ่นจัดสรร หมู่ที่ 3