เมนูหลักDesigned by:

แนะนำการชำระภาษี

                                                                       ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น 

                                                              ขั้นตอนและวิธีการยื่นแบบและชำระภาษีประเภทต่างๆ ประจำปี 2562

                                                                                   ของฝ่ายจัดเก็บรายได้ ส่วนการคลัง

                                                                                                  ................................

 

        1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

 

                        หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างกับส่วนต่อเนื่องที่ใช้ร่วมกับโรงเรือน หรือสิงปลูกสร้างนั้น และนำไปใช้ประโยชน์ในการเช่า ทำการค้า ประกอบอุตสาหกรรม ให้ญาติพ่อแม่หรือผู้อื่นอยู่อาศัย

 

        C        ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี ได้แก่ เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับมอบอำนาจ

 

        C        ขั้นตอนการชำระภาษี 

             ó         เจ้าของทรัพย์สินมีหน้าที่ยื่นแบบพิมพ์เพื่อแจ้งรายการทรัพย์สิน ( แบบ ภ.ร.ด. 2 )  ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่   ภายในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์   ของทุกปี

             ó          ผู้ใดไม่ยื่นแบบแสดงรายการต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเวลาที่กำหนด มีความผิดมาตรา 46 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200 บาท และเรียกเก็บย้อนหลังได้ไม่เกิน 10 ปี

             ó          ผู้ใดไม่ยื่นแบบแสดงรายการหรือไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงไม่สมบูรณ์ มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือทั้งจำทั้งปรับและเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี

 

        C        การชำระภาษี 

             ó          ภายใน 30 วัน นับแต่รับทราบผลการประเมิน หากชำระภาษีเกินกำหนดต้องเสียเงินเพิ่ม    ตามอัตราดังต่อไปนี้

                             

                                        ภายใน 1 เดือน  เพิ่ม         2.5 %     ของค่าภาษี

                                        ภายใน 2 เดือน  เพิ่ม            5 %     ของค่าภาษี

                                        ภายใน   3 เดือน  เพิ่ม       7.5 %     ของค่าภาษี

                                        เกินกว่า 3 เดือน  เพิ่ม         10 %     ของค่าภาษี

 

        C        การอุทธรณ์ภาษี หากผู้รับประเมินไม่พอใจผลการประเมินให้ยื่นคำร้องอุทธรณ์ภายใน 15 วัน  นับแต่วันที่ได้รับแบบแจ้งการประเมิน

 

             2. ภาษีบำรุงท้องที่

 

             หมายถึง ภาษีที่เรียกเก็บจากเจ้าของที่ดิน ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ไม่ใช้ที่ดินดังกล่าวเพื่อการอยู่อาศัยและไม่เข้าข่ายยกเว้นตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ 2508

 

             C        ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่

 

             ó          ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคม ของปีใด มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปีนั้น

 

             C        การประเมินภาษี              

             ó          จะประเมินเรียกเก็บภาษีจากราคาปานกลางของที่ดิน

             ó          ที่ดินว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ต้องเสียภาษีเป็น 2 เท่าของอัตราปกติ

 

             C        ระยะเวลาการยื่นชำระภาษี                                                                 

             ó             ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 ธันวาคม 2561 มาแจ้งยื่นแบบในการชำระภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี 2562

            ó              ชำระภาษี ภายในเดือนมกราคม – เมษายนของทุกปี (หากชำระเกินเดือนเมษายนของปี จะต้องเสียเงินเพิ่ม ในอัตรา ร้อยละ   2 % ต่อเดือน ของค่าภาษี)

             ó             การยื่นแบบชำระภาษีจะยื่น 4 ปีต่อครั้ง

  หมายเหตุ      กรุณานำเอกสารสิทธิ์ สำเนาโฉนดเท่าฉบับจริง และสำเนาบัตรประชาชน  

                        มาด้วยในการยื่นแบบชำระภาษีบำรุงท้องที่

 

             C      การลดหย่อนและยกเว้น 

        ó          ที่ดินแปลงที่เจ้าของปลูกบ้านอยู่อาศัยโดยไม่ทำการค้าหรือให้เช่าแต่อย่างใด ลดหย่อนได้ไม่เกิน  3 ไร่  ส่วนที่เกินต้องเสียภาษีตามอัตราที่กำหนด          

 

                      อัตราโทษและค่าปรับ

             ó             ไม่ยื่นแบบภายในเวลาที่กำหนดเสียเงินเพิ่ม 10 % ของค่าภาษี

             ó             ยื่นแบบรายการไม่ถูกต้องค่าภาษีน้อยลงต้องเสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษีที่ประเมิน เพิ่มเติม

             ó             ชี้เขตแจ้งจำนวนเนื้อที่ไม่ถูกต้อง ค่าภาษีน้อยลงต้องเสียภาษีเพิ่มอีก 1 เท่า ของภาษีที่ประเมินเพิ่ม

 

            3. ภาษีป้าย 

 

            C      หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่น เพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณา ที่วัตถุใดๆด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียนแกะสลัก จารึกหรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น

 

                     ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย  

             ô            เจ้าของป้าย

            ô             ในกรณีที่ไม่มีผู้อื่นยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจหาตัวเจ้าของป้ายได้ให้ถือว่าผู้ครอบครองป้ายนั้นเป็นผู้เสียภาษีป้าย ถ้าไม่อาจหาตัวผู้ครอบครองป้ายนั้นได้ ให้ถือว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินที่ป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายตามลำดับ

 

                     กำหนดระยะเวลายื่นแบบ 

            ô                ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม ของทุกปี สำหรับป้ายใหม่ให้ยื่นแบบและชำระเงินภายใน 15 วัน นับแต่ติดตั้งป้ายนั้นๆ การยื่นแบบเกินกำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่ม 10 % ของค่าภาษี

 

                   ประเภทป้าย ป้ายมี 3 ประเภท 

            ô          ประเภทที่ 1          ป้ายที่มีข้อความภาษาไทยล้วน อัตรา 3 บาท ต่อ 500 ตร.ซม.

            ô          ประเภทที่ 2          ป้ายที่มีข้อความภาษาไทยปนเครื่องหมายหรือภาษาต่างประเทศ   อัตรา 20 บาท   ต่อ 500 ตร.ซม.

            ô          ประเภทที่ 3 ก.      หมายถึงป้ายที่มีข้อความภาษาต่างประเทศหรือเครื่องหมาย

            ô          ประเภทที่ 3 ข.      หมายถึงป้ายที่มีข้อความภาษาไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าภาษต่างประเทศ   ป้ายประเภท 3 ก. , 3 ข. อัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตร. ซม. 

                                                    ป้ายใดคำนวณได้ต่ำกว่า 200 บาท ให้คิด 200 บาท

 

                   การอุทธรณ์ 

             ô        ผู้มีหน้าที่เสียภาษีด้รับแจ้งการประเมินแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้อง ให้ยื่นคำร้องอุทธรณ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

                                                    

             ภาษี 1 ป้าย หมายถึง ป้ายที่มีข้อความ 1 ด้าน    หากไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายมีโทษ ปรับ 5,000 50,000 บาท