เมนูหลัก

แนะนำบุคลากรใหม่

  • ploy.jpg


Designed by:

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564

ประกาศ การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   คลิีกทีนี้

คำแถลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564    คลิ๊กที่นี้

รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  คลิ๊กทีนี้

คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564    คลิ๊กทีนี้

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  คลิ๊กที่นี้