เมนูหลัก

แนะนำบุคลากรใหม่

  • img20210219152114.jpg


Designed by:

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564

ประกาศ การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564                                      คลิีกทีนี้

คำแถลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564                                                                   คลิ๊กที่นี้

รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564                       คลิ๊กทีนี้

คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564                                   คลิ๊กทีนี้

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564                       คลิ๊กที่นี้

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564        1-50        คลิ๊กที่นี้

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564      51-100      คลิ๊กที่นี้ 

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564      151-190    คลิ๊กที่นี้