เมนูหลักDesigned by:

วิสัยทัศน์ พันธกิจ อบต.

วิสัยทัศน์การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น

“ ให้มีน้ำไหล ไฟฟ้าสว่าง หนทางดี คนมีการศึกษา นำพาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ”

พันธกิจหลักการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล 

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบันได้กำหนดอำนาจหน้าที่หลักใน

มาตรา66ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ “พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม” และองค์การบริหารส่วนตำบล

ดอยเต่าได้กำหนดพันธกิจหลักที่จะดำเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ดังนี้

พันธกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น 

1. จัดให้มีแหล่งน้ำอุปโภคและบริโภค

2. จัดให้มีการทำนุบำรุง รักษาทางน้ำและทางบก

3. จัดให้มีแสงสว่าง ตามถนน ซอย มุมโค้ง ภายในหมู่บ้าน ตำบล

4. ส่งเสริมการศึกษาและเตรียมรับภารกิจงานถ่ายโอนงานการศึกษาในแผนพัฒนาสามปี

5. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนอย่างยั่งยืน (เศรษฐกิจแบบพอเพียง)

6. กำจัดสิ่งปฏิกูล ขยะมูลฝอยและน้ำเสีย รักษาสภาวะแวดล้อมของตำบล

 

2.2 ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนามีประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งหมด 7 ยุทธศาสตร์   ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสารณสุขและคุณภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสังคม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี