เมนูหลักDesigned by:

คู่มือ ประชาชน

คู่มือ การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน

คู่มือ การขอใบรับรอง ก่อสร้าง ดัดเปลง หรือเคลื่อนย้านอาคาร

คู่มือ การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

คู่มือ การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

คู่มือ การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

คู่มือ การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน

คู่มือ การขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

คู่มือ การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร

คู่มือ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

คู่มือ การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

คู่มือ การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)

คู่มือ การจดทะเบียบพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชย์กิจ)

คู่มือ การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า - ออก

คู่มือ การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)