เมนูหลักDesigned by:

เกี่ยวกับ อบต. PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2010 เวลา 14:18 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการยกฐานะมาจากสภาตำบล  โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งพระบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.2537  ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  (นายเสนาะ  เทียนทอง) เมื่อวันที่  16 ธันวาคม 2539  และให้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 60 วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เป็นต้นไป(ก่อตั้งเมื่อปี  พ.ศ.2540)ประกาศราชกิจจานุเบกษา หน้า 364 เล่ม 113  ตอนพิเศษ  52 ง  ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2539  ลำดับที่  695 จากสภาตำบลบ้านแอ่น อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น เป็น อบต. เป็น ชั้น 5  (ชั้นเล็ก)และต่อมายกฐานะเป็นขนาดกลาง 

ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น  ตั้งอยู่เลขที่ 49 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแอ่น อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50260  โทร. 0-53267-732 โทรสาร. 0-53267-732 อยู่ห่างจากอำเภอดอยเต่ามาทางทิศเหนือ ประมาณ 13 กิโลเมตร มาจากอำเภอฮอดประมาณ  19  กิโลเมตร ผ่านตำบลบ้านตาล  อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่  ถึงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น

         

          

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติ 

สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.. ๒๕๓๗ 

[แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ) .. ๒๕๕๒]

 

มาตรา ๖๖  องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

มาตรา ๖๗  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

(๑)   จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

(๒)   รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(๓)   ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

(๔)   ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๕)   ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

(๖)   ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

(๗)   คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๘)   บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

(๙)   ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร

[อนุ () () ของมาตรา ๖๗ เพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ) .. ๒๕๔๒]

มาตรา ๖๘  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

(๑)   ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

(๒)   ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

(๓)   ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

(๔)   ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

(๕)   ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์

(๖)   ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

(๗)   บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

(๘)   การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

(๙)   หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล

(๑๐)  ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม

(๑๑)  กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

(๑๒)  การท่องเที่ยว

(๑๓)  การผังเมือง

[อนุ (๑๒) (๑๓) ของมาตรา ๖๘ เพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ) .. ๒๕๔๒]

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2018 เวลา 11:14 น.