เมนูหลัก

แนะนำบุคลากรใหม่

  • ploy.jpg


Designed by:

ส่วนราชการต่างๆ
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 07 กันยายน 2010 เวลา 11:42 น.

 

 

 

นายชุมพร ใจเมตตา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น

 

kisana

นางกฤษณา    ชีวาชุติ

หัวหน้าสำนักงานปลัด

 

นายจารุกิตต์  เซงคะแช่

นิติกรชำนาญการ

 

nunrapat

น.ส.นันท์ลภัส  กินร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 

nus

นายยุทธนา    กันทาดง

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  

 

นายทศพร  ปะคำ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

นางสรชา ยะวงค์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

นายธวัตร ติ๊บปุ๊ด

พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายวรวิทย์ จันทร์ต๊ะทา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

 

 

k

 

kitipong

นายกิตติพงษ์     จันทร์ตาบุญ

ผู้อำนวยการกองคลัง

 

panisara

นางสาวปาณิสรา    อุตมะแก้ว

นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

 

นางธัญชนก ก๋องโน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

นางสาวสาธินี    เจริญนากิจ

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

 

นายสุธี สุยะเรือง

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 

tanong1

นางทนง ตั๋นเป็ง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 

 

gong

 

ว่าง

 

 

 

 

ผู้อำนวยการกองช่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

นายนรากร ไชยเขียว

นายช่างโยธาชำนาญการ

รักษาราชการผู้อำนวยการกองช่าง

 

ploy

นางสาวสุภัทรชยา   ไกลถิ่น

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

นายสัญญา มหาวรรณ์

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 

นายสุพัฒน์ ค๊ะณาระต๊ะ

ช่างเครื่องสูบน้ำ

 

นายอุทัย นุชไตรราช

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 

นายบุญธรรม จันหม้อ

คนงานสูบน้ำ

 

นายกิติธวัช ตั๋นปาลี

คนงานสูบน้ำ

 

 

k1

 

นางสุนีย์ จันทรังษี

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 

นางบัวคำ แสงติ๊บ

ครู คศ.1

 

นางจารี  ณะวันติ๊บ

ผู้ดูแลเด็กเล็ก

 

นางอารียา ณะวรรณติ๊บ

ผู้ดูแลเด็กเล็ก

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 09 มกราคม 2020 เวลา 16:09 น.