เมนูหลักDesigned by:

ส่วนราชการต่างๆ
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 07 กันยายน 2010 เวลา 11:42 น.

 

 

 

 

tb_goverment_21_2020-06-24_111829

นายสนิท   เอี่ยมเศวต

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น  

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

โทร.   

 

014

 

 

นายจารุกิตติ์   เซงคะแซ่

นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักงานปลัด โทร 080-5981818

 

นายจารุกิตต์  เซงคะแช่

นิติกรชำนาญการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ว่าง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8989

 

นางสาวนิชาภา  พิศฏางค์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 

 


 

nus

นายยุทธนา    กันทาดง

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  

 

นายทศพร  ปะคำ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

นางสรชา ยะวงค์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

นายธวัตร ติ๊บปุ๊ด

ผู้ช่วยพนักงานขับรถยนต์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายวรวิทย์ จันทร์ต๊ะทา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

 

 

k

 

kitipong

นายกิตติพงษ์     จันทร์ตาบุญ

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร 089-8501379

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ว่าง)

นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

 

นางธัญชนก ก๋องโน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวมาลัย   ณ ลำปาง

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

 

 

 

 

 

 

8970

 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิ่งกาญจน์   จันทร์แก้ว

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

 

นายสุธี สุยะเรือง

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 

tanong1

นางทนง ตั๋นเป็ง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 

 

gong

nus

นายยุทธนา กันทาดง

นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร 093-2488213

 

 

 

 

 

ploy

นางสาวสุภัทรชยา   ไกลถิ่น

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

นายสัญญา มหาวรรณ์

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 

นายสุพัฒน์ ค๊ะณาระต๊ะ

ผู้ช่วยช่างเครื่องสูบน้ำ

 

นายอุทัย นุชไตรราช

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 

นายบุญธรรม จันหม้อ

ผู้ช่วยช่างเครื่องสูบน้ำ

 

นายกิติธวัช ตั๋นปาลี

ผู้ช่วยช่างเครื่องสูบน้ำ

 

 

k1

 

นางสุนีย์ จันทรังษี

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

โทร 097-9200256

 

 

 

8910

นางสาววัลลภา  ทาฝั้น

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 

 

นางจารี  ณะวันติ๊บ

ผู้ดูแลเด็กเล็ก

 

นางอารียา ณะวรรณติ๊บ

ผู้ดูแลเด็กเล็ก

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2022 เวลา 09:43 น.