เมนูหลักDesigned by:

ส่วนราชการต่างๆ
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 07 กันยายน 2010 เวลา 11:42 น.

 

 

kitipong

 

นายกิตติ์พงษ์  จันทร์ตาบุญ

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น  

 

 

นายจารุกิตติ์   เซงคะแซ่

นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักงานปลัด

 

นายจารุกิตต์  เซงคะแช่

นิติกรชำนาญการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น.ส.พฤษภา  ศรีจันทร์ดร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

nus

นายยุทธนา    กันทาดง

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  

 

นายทศพร  ปะคำ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

นางสรชา ยะวงค์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

นายธวัตร ติ๊บปุ๊ด

ผู้ช่วยพนักงานขับรถยนต์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายวรวิทย์ จันทร์ต๊ะทา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

 

 

k

 

kitipong

นายกิตติพงษ์     จันทร์ตาบุญ

ผู้อำนวยการกองคลัง

 

panisara

นางสาวปาณิสรา    อุตมะแก้ว

นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

 

นางธัญชนก ก๋องโน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวมาลัย   ณ ลำปาง

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

 

นายสุธี สุยะเรือง

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 

tanong1

นางทนง ตั๋นเป็ง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 

 

gong

 

ว่าง

 

 

นายนฤดม    เกษมรัตน์

ผู้อำนวยการกองช่าง

 

 

 

 

 

ploy

นางสาวสุภัทรชยา   ไกลถิ่น

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

นายสัญญา มหาวรรณ์

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 

นายสุพัฒน์ ค๊ะณาระต๊ะ

ผู้ช่วยช่างเครื่องสูบน้ำ

 

นายอุทัย นุชไตรราช

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 

นายบุญธรรม จันหม้อ

ผู้ช่วยช่างเครื่องสูบน้ำ

 

นายกิติธวัช ตั๋นปาลี

ผู้ช่วยช่างเครื่องสูบน้ำ

 

 

k1

 

นางสุนีย์ จันทรังษี

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 

 

นางจารี  ณะวันติ๊บ

ผู้ดูแลเด็กเล็ก

 

นางอารียา ณะวรรณติ๊บ

ผู้ดูแลเด็กเล็ก

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 20 เมษายน 2021 เวลา 13:16 น.