เมนูหลักDesigned by:

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

1.สภาพทั่วไป

  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น

  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น   อำเภอดอยเต่า  จังหวัดเชียงใหม่  ได้รับการยกฐานะมาจาก

  สภาตำบล  โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40  และมาตรา 41  แห่งพระบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.2537  ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  (นายเสนาะ  เทียนทอง)  เมื่อวันที่  16 ธันวาคม  2539  และให้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด  60  วัน  นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เป็นต้นไป

  (ก่อตั้งเมื่อปี  พ.ศ.2540)

  ประกาศราชกิจจานุเบกษา   หน้า  364  เล่ม 113  ตอนพิเศษ  52 ง  ลงวันที่  25  ธันวาคม  พ.ศ.2539  ลำดับที่  695 สภาตำบลบ้านแอ่น  อำเภอดอยเต่า  จังหวัดเชียงใหม่  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น  เป็น  อบต. เป็น ชั้น 5  (ชั้นเล็ก)ปัจจุบันเป็น ขนาดกลาง

  1.1   ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น      ตั้งอยู่เลขที่    49   หมู่ที่  3   ตำบลบ้านแอ่น     อำเภอดอยเต่า   จังหวัดเชียงใหม่   รหัสไปรษณีย์  50260  โทร.  0-53106-478       โทรสาร.   0-53106-478             อยู่ห่างจากอำเภอดอยเต่ามาทางทิศเหนือ  ประมาณ  13  กิโลเมตร   มาจากอำเภอฮอด   ประมาณ    19  กิโลเมตร  ผ่านตำบลบ้านตาล  อำเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่   ถึงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น

  1.2   เนื้อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น  มีเนื้อที่ประมาณ   32   ตารางกิโลเมตร   บนเนื้อที่ประมาณ    15,250   ไร่

  1.3   ภูมิประเทศ  เป็นที่ราบ  น้ำไม่ท่วม

  ทิศเหนือ                               ติดต่อ   ตำบลบ้านตาล        อำเภอฮอด

  ทิศใต้                                   ติดต่อ   ตำบลบงตัน             อำเภอดอยเต่า

  ทิศตะวันออก                        ติดต่อ   ตำบลบ้านตาล        อำเภอฮอด

  ทิศตะวันตก                          ติดต่อ   แม่น้ำปิง

  1.4   จำนวนหมู่บ้านมีทั้งหมด     4     หมู่บ้าน

  หมู่ที่  1    บ้านวังหม้อ                     นายธงชัย      นันไชยพงค์            เป็นผู้ใหญ่บ้าน  โทร.085-6226029

  หมู่ที่  2    บ้านแอ่นใหม่                  นายประสิทธฺ       ปูสัญจร              เป็นผู้ใหญ่บ้าน  โทร.065-3951600

  หมู่ที่  3     บ้านแอ่นจัดสรร             นายสงกรานต์      ยะปาละ              เป็นผู้ใหญ่บ้าน  โทร.093-2462197

  หมู่ที่  4    บ้านห้วยทรายมูล            นายชลิต       สุขสม                     เป็นกำนันตำบลบ้านแอ่น  โทร.085-7079577

  1.5  ประชากร           จำนวนทั้งสิ้น              2,588           คน ข้อมูล (ณ เดือน กันยายน 2562)  แยกเป็น

  หมู่บ้าน

  ชาย

  หญิง

  ครัวเรือน

  บ้านวังหม้อ

  378

  396

  312

  บ้านแอ่นใหม่

  426

  432

  308

  บ้านแอ่นจัดสรร

  351

  309

  277

  บ้านห้วยทรายมูล

  138

  128

  107

  รวม

  1,293

  1,265

  1,004

  ข้อมูล ณ เดือน 2562    ความหนาแน่นประชากรต่อพื้นที่    89    คน / ตารางกิโลเมตร

  สภาพทางเศรษฐกิจ

  • อาชีพ

                   -     เกษตรกรรม  (พื้นที่การเกษตรกรรม   จำนวน  8,389   ไร่)

                   -    ค้าขาย

                  -    รับจ้างทั่วไป

  หน่วยธุรกิจในเขต  อบต.

                  -      ปั๊มน้ำมันหลอดและก๊าซ                       7              แห่ง

  -     โรงสี                                                    5              แห่ง

  -     ร้านค้า                                                34              แห่ง

  สภาพทางสังคม

  • การศึกษา

  -     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านแอ่น                          1             แห่ง

  -     โรงเรียนประถมศึกษา                             3             แห่ง

  -     โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น                   1             แห่ง

  -     ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน             4             แห่ง

  สถาบันและองค์กรทางศาสนา

  -     วัด                                                         3             แห่ง

  การสาธารณสุข

  -     สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน         1              แห่ง

  การบริการพื้นฐาน

  • การคมนาคม

  -     ถนนสายฮอด – แม่ตืน

  -     มีถนนเข้าหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน   แยกได้ดังนี้

  ถนนลาดยาง                                         10           สาย

  ถนนลูกรัง                                              5           สาย

  • การไฟฟ้า

  -     มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน

  -     มีประชากรที่ใช้ไฟฟ้า                                 961         ครัวเรือน

  • แหล่งน้ำธรรมชาติ

  -     ลำน้ำปิง                                                                1          สาย

  -     ลำห้วย                                                                  3          สาย

  -     หนองน้ำ                                                               2          แห่ง

  • แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

  -     บ่อบาดาล                                                           15        แห่ง

  -     บ่อโยก                                                                 3        แห่ง

  -     อ่างเก็บน้ำ                                                            3        แห่ง

  ข้อมูลอื่น ๆ

  • ทรัพยากรธรรมชาติให้พื้นที่
   • แม่น้ำ                                                               1          สาย
   • ป่าไม้
  • มวลชนจัดตั้ง

  -     ลูกเสือชาวบ้าน                                                     1         รุ่น

  -     อสม.                                                                 80         คน

  -     ชมรมผู้สูงอายุ                                                  310         คน

  -     กลุ่มสตรี                                                          200         คน

  -     อปพร.                                                               60         คน

  • ศักยภาพในตำบล

  ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล

  จำนวนบุคลากร                                                             จำนวน              23              คน

  ตำแหน่งในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล                 6              คน

  ตำแหน่งในส่วนการคลัง                                                   6              คน

  ตำแหน่งในส่วนโยธา                                                       7              คน

  ตำแหน่งในส่วนการศึกษา                                               4              คน

  ระดับการศึกษาของบุคลากร

  มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา                                                  9              คน

  ปริญญาตรี                                                                   12              คน

  ปริญญาโท                                                                      2              คน

  ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

  1  การรวมกลุ่มของประชาชน

  อำนวยกลุ่มทุกประเภท                                                  20           กลุ่ม

  แยกประเภทกลุ่ม

  -  กลุ่มอาชีพ                                                                  4              กลุ่ม

  -  กลุ่มออมทรัพย์                                                           4              กลุ่ม

  -  กลุ่มผู้ใช้น้ำ                                                                4              กลุ่ม

  -  กลุ่มอื่น ๆ                                                                   8              กลุ่ม

  -กองทุนหลักประกันสุขภาพ(สปสช.)                              1              กองทุน

  2   จุดเด่นของพื้นที่ (ที่เอื้อเฟื้อต่อการพัฒนาตำบล)

  -เป็นที่ราบ  การคมนาคมสะดวก  มีน้ำแม่ปิงไหลผ่าน  หมู่บ้านในพื้นที่มีน้อยง่ายต่อ การพัฒนาและการติดต่อสื่อสาร

  ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น

   

  pakad2

  pakad21

  pakad3

  ตราสัญลักษณ์ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น

  ความหมาย

  จับมือกัน หมายถึง   ความเป็นมิตรภาพที่จะร่วมแรงร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียว

  ห่วงวงกลม 4  ห่วง หมายถึง   ความสามัคคีของราษฎรทั้ง   4   หมู่บ้าน  ที่มีความแน่นแฟ้น

  คำขวัญประจำตำบลบ้านแอ่น

  “ ถิ่นมะนาวลูกโต   แตงโมรสหวาน    ฟักทองน่าทาน   สืบสานประเพณี   รู้รักสามัคคี  คือของดีชาวบ้านแอ่น ”