เมนูหลัก

แนะนำบุคลากรใหม่

  • ploy.jpg


Designed by:

วิจารณ์ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดร าคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) โครงการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1 PDF พิมพ์ อีเมล

วิจารณ์ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

โครงการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1

* เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่าจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) คลิ๊กที่นี้

* เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) เอกสารที่ 1-4  คลิ๊กที่นี้

                                                                                               เอกสารที่ 5-8  คลิ๊กที่นี้

*ร่างขอบเขตของงาน TOR           เอกสารที่ 1-4      คลิ๊กที่นี้

                                              เอกสารที่ 5-8      คลิ๊กที่นี้

                                              เอกสารที่ 9-12    คลิ๊กที่นี้

                                              เอกสารที่ 13-16  คลิ๊กที่นี้

                                              เอกสารที่ 17-18  คลิ๊กที่นี้