เมนูหลักDesigned by:

สภา อบต


                    สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น

 

                                      

                                               นายสมบูณณ์   ผัดหล้า

                              ประธานสภา อบต.

 

 

    

 

       นายธงชัย  นันไชยพงษ์                        นายกิติชัย    เกตุดี

       รองประธานสภา                              เลขานุการสภา อบต.

 

 

 

 

                                                                                                

 

 

                   

 

        นายหาชัย ณวรรณติ๊บ                          นายอำนาจ   ความยคณะ

      สมาชิก อบต.หมู่ 1                              สมาชิก อบต.หมู่ 3

 

                   

 

      นายอำนวย   ตั๋นจา                               นายเทวิน  จินาวงค์

    สมาชิกอบต.หมู่ 3                                  สมาชิก อบต.หมู่ 4

 

                                  

 

                                               นายวสุ   ไชยวงค์

                             สมาชิก อบต.หมู่ 4