เมนูหลัก

แนะนำบุคลากรใหม่

  • totsapon.jpg
  • 53458163_414168995824338_404500415074271232_n.jpg


Designed by:

ส่วนราชการต่างๆ
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 07 กันยายน 2010 เวลา 11:42 น.

 

นายชุมพร ใจเมตตา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น

 

kisana

นางกฤษณา    ชีวาชุติ

หัวหน้าสำนักงานปลัด

 

นายจารุกิตต์  เซงคะแช่

นิติกร


nunrapat

น.ส.นันท์ลภัส  กินร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 

 

nus

นายยุทธนา    กันทาดง

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  


นายทศพร  ปะคำ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสรชา ยะวงค์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นายธวัตร ติ๊บปุ๊ด

พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

 

 

 

 

 

นายวรวิทย์ จันทร์ต๊ะทา

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย

 

 

 

 


 

kitipong

นายกิตติพงษ์     จันทร์ตาบุญ

ผู้อำนวยการกองคลัง

 

panisara

นางปาณิสรา  เงาสิงห์

นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางธัญชนก ก๋องโน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

 

นางสาวสาธินี    เจริญนากิจ

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

 

นายสุธี สุยะเรือง

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญการ


tanong1

นางทนง ตั๋นเป็ง

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

 


 

gong

 

ว่าง

 

 

 

 

ผู้อำนวยการกองช่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

นายนรากร ไชยเขียว

นายช่างโยธาชำนาญการ

รักษาราชการผู้อำนวยการกองช่าง

 

 

ploy

 

 

นางสาวสุภัทรชยา   ไกลถิ่น

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายสัญญา มหาวรรณ์

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า


นายสุพัฒน์ ค๊ะณาระต๊ะ

ช่างเครื่องสูบน้ำ

 

นายอุทัย นุชไตรราช

ผู้ช่วยช่างโยธา


นายบุญธรรม จันหม้อ

คนงานสูบน้ำ

 

นายกิติธวัช ตั๋นปาลี

คนงานสูบน้ำ

 

 

นางสุนีย์ จันทรังษี

ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางบัวคำ แสงติ๊บ

ครู คศ.1

 

นางจารี  ณะวันติ๊บ

ผู้ดูแลเด็กเล็ก

 

นางอารียา ณะวรรณติ๊บ

ผู้ดูแลเด็กเล็ก

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 04 พฤศจิกายน 2019 เวลา 14:58 น.