เมนูหลักDesigned by:

ส่วนราชการต่างๆ
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 07 กันยายน 2010 เวลา 11:42 น.

นายชุมพร ใจเมตตา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางกฤษณา    ชีวาชุติ

หัวหน้าสำนักงานปลัด

 

นายประสิทธิ์ สามนต์

นิติกรชำนาญการ

 

 

 

 

 

 

 

 

ว่าง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสรชา ยะวงค์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นายธวัตร ติ๊บปุ๊ด

พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

 

 

 

นายวรวิทย์ จันทร์ต๊ะทา

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย


 

 

 

 

 

 

 

 

นางปาณิสรา  เงาสิงห์

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง


นางธัญชนก ก๋องโน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

นางสาวสาธินี    เจริญนากิจ

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

 

นายสุธี สุยะเรือง

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญการ


tanong1

นางทนง ตั๋นเป็ง

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

 

 

 

 

ว่าง

 

 

 

 

ผู้อำนวยการกองช่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

นายนรากร ไชยเขียว

นายช่างโยธาปฏิบัติการ


นายสัญญา มหาวรรณ์

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า


นายสุพัฒน์ ค๊ะณาระต๊ะ

ช่างเครื่องสูบน้ำ

 

นายอุทัย นุชไตรราช

ผู้ช่วยช่างโยธา


นายบุญธรรม จันหม้อ

คนงานสูบน้ำ

 

นายกิติธวัช ตั๋นปาลี

คนงานสูบน้ำ

 

 

นางสุนีย์ จันทรังษี

ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางบัวคำ แสงติ๊บ

ครู คศ.1

 

นางจารี  ณะวันติ๊บ

ผู้ดูแลเด็กเล็ก

 

นางอารียา ณะวรรณติ๊บ

ผู้ดูแลเด็กเล็ก

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 31 มกราคม 2018 เวลา 11:06 น.