:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น //วิสัยทัศน์ : ให้มีน้ำไหล ไฟฟ้าสว่าง หนทางดี คนมีการศึกษา นำพาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-106478 โทรสาร (แฟกซ์) : 053-106478 อีเมล์ : saraban@banann.go.th
หัวหน้าส่วนราชการ
นายสนิท เอี่ยมเศวต
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น
นายจารุกิตติ์ เซงคะแซ่
นิติกรชำนาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร 080-5981818
นายกิตติพงษ์ จันทร์ตาบุญ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 089-8501379
นายณรงค์ ตันไชยยา
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสุนีย์ จันทรังษี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร 097-9200256