:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น //วิสัยทัศน์ : ให้มีน้ำไหล ไฟฟ้าสว่าง หนทางดี คนมีการศึกษา นำพาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-106478 โทรสาร (แฟกซ์) : 053-106478 อีเมล์ : saraban@banann.go.th
สำนักปลัด
นายจารุกิตติ์ เซงคะแซ่
นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายจารุกิตติ์ เซงคะแซ่
นิติกรชำนาญการ
ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
-
นายยุทธนา กันทาดง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวศุภัทรชยา ไกลถิ่น
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวนิชาภา พิศฏางค์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นายทศพร ปะคำ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวภูริชกานต์ พรหมเสน
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
-
นางสรชา ยะวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายวรวิทย์ จันทร์ต๊ะทา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
นายธวัตร ติ๊บปุ๊ด
ผู้ช่วยพนักงานขับรถยนต์
นางสาวน้องแดง ขำสกล
แม่บ้าน
นายนพดล ฟูปางไค้
เจ้าหน้าที่กู้ชีพ
นายทรงพล ครองสมบัติ
เจ้าหน้าที่กู้ชีพ
นายอนุชา ติ๊บปุ๊ด
เจ้าหน้าที่กู้ชีพ
นายเสวย ใจประสงค์
เจ้าหน้าที่กู้ชีพ
ว่าที่ รต.สุริยัณท์ ใหม่ปา
เจ้าหน้าที่กู้ชีพ